اخبارتاریخ انتشار: 16:48:35 - 01/04/25

کسب مقام سوم استانی مسابقات آزمایشگاهی

همکار گرامی سرکار خانم بیک زاده

موفقیت شما در مسابقات آزمایشگاهی همکاران  و کسب مقام سوم استان را به شما تبریک گفته و موفقیت روز افزون شما را آرزومندیم