اخبارتاریخ انتشار: 17:22:46 - 02/02/10

کسب رتبه سوم مسابقات شطرنج ناحیه 3مشهد